Privacy Policy Psychologiepraktijk Drs. GJC Hofman

Privacy Policy Psychologiepraktijk Drs. GJC Hofman dd. 4-7-2020

Dossier en privacy: Hoofdpunten

Uw dossier omvat uw persoonsgegevens en de behandelgegevens. Het dossier valt onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog, en onder de privacywetgeving de AVG (algemene verordening bescherming persoonsgegevens).

Dat betekent dat uw persoonlijke informatie niet gedeeld wordt met derden tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft, bv uw huisarts.

Daarnaast hebt u recht op inzage in uw dossier, en kunt u een verzoek indienen om uw dossier aan te passen of te vernietigen.

De wettelijke bewaartermijn van cliëntendossiers in de GGZ is 15 jaar. De dossiers worden op een beveiligde manier bewaard mbv het online administratieprogramma Intramed. Gegevens op papier worden in een beveiligd archief bewaard. Na 15 jaar worden de gegevens vernietigd.

Wanneer declaratie van de behandeling direct bij uw zorgverzekering gedeclareerd moet worden, worden geen gegevens gedeeld die de inhoud van de behandeling betreffen.

Privacystatement, nadere informatie

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn praktijk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Hofman-Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het declaratieproces
 • Testonderzoek
 • Behandeling van de patiënt volgens de WGBO
 • Communicatie met andere behandelaars voor zover de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven, zoals de huisarts.
 • Informeren van degenen die optreden als vervanger van de behandelaar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Uw opdracht tot behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Gegevens zorgverzekering
 • Overige gegevens door u in het kader van de behandeling verstrekte gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Hofman-Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de wettelijk verplichte periode van 15 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van overige zakelijke contacten:

Persoonsgegevens van overige zakelijke contacten worden door Psychologiepraktijk Hofman-Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologiepraktijk Hofman-Advies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Hofman-Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) tot 7 jaar na het laatste contact.

Verwerking van persoonsgegevens van supervisanten

Persoonsgegevens van supervisanten worden door Hofman Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de supervisieovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de supervisie-overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens aan de supervisant vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Hofman Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de supervisieovereenkomst geldt tot 7 jaar daarna.

Verstrekking van informatie aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de praktijksoftware Intramed, Clientlogin (e-health) en Zivver (emailprogramma).
 • Een accountantsbureau voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologiepraktijk Hofman Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijk verplichte bewaartermijn voor behandelgegevens is 15 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Psychologiepraktijk Hofman Advies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. In geval u toch een klacht wilt indienen verwijzen wij u naar de klachtregeling op mijn website.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Psychologiepraktijk Hofman Advies, Den Haag

www.hofman-advies.nl

Maakt u svp gebruik van het contactformulier op de website.