Aanmelding

Aanmelding

Om de behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Dit moet een verwijsbrief zijn naar de Basis-GGZ, met een goed onderbouwde verwijzing, met de vermelding dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-IV stoornis, en met vermelding van de AGB-code van uw huisarts. En met naam, adres, geboortedatum en verzekeringsnummer van de cliënt. De verwijsbrief moet gedateerd en ondertekend zijn door de huisarts.

Wanneer u een verwijsbrief heeft kunt u zich aanmelden via het contactformulier met een korte omschrijving van uw klachten. Ook voor andere vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Meenemen bij eerste bezoek:

  • Identiteitsbewijs
  • Pasje ziektekostenverzekering
  • Verwijzing huisarts

Intakegesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek, en heeft vooral een informatief karakter. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  • Algemene informatie: identiteitsgegevens, verzekeringsgegevens, opleiding, werksituatie, relatie, gezinssituatie, sociale situatie, gezondheid.
  • De problematiek: wat brengt u hier, hoe ziet de problematiek er uit, welke oorzaken spelen een rol, wat verwacht u van de behandeling, waar u zou graag aan willen werken, bent u eerder in behandeling geweest? Op grond van deze informatie wordt bepaald welke behandeling in uw situatie het meest zinvol lijkt.
  • Praktische informatie over vergoeding, annuleringsregeling, afspraken, e.d. Voor de intake ontvangt u een vragenlijst waarop u kunt aangeven van welke psychische en psychosomatische klachten u last heeft.
  • Er wordt een begin gemaakt met de behandeling.

Het is handig om uw klachten en vragen thuis vast op te schrijven en mee te nemen bij het eerste bezoek. Dat kan helpen om uw verhaal duidelijk te vertellen en geen belangrijke dingen te vergeten.

Omdat er tijdens gesprekken vaak nieuwe inzichten naar voren komen en praktische adviezen besproken worden, is het ook handig iets mee te nemen om persoonlijke aantekeningen mee te kunnen maken.

Annulering

Indien u verhinderd bent wordt u verzocht dit tijdig te melden, uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak.
Deze tijd kan dan voor iemand anders worden benut. Niet nagekomen afspraken worden helaas niet vergoed door zorgverzekering en komen voor eigen rekening. Het no-show tarief is € 45,- per consult.

Klachten

Hebt u vragen of klachten over de behandeling, de rekening of over iets anders, neem dan even contact met mij op. Als regel zijn de problemen snel op te lossen. Zo nodig kan het NIP ondersteuning bieden.
Informatie NIP klik hier

Gebruik van het BSN in de zorg

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een burgerservicenummer (BSN). U vindt dit persoonsgebonden nummer op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Overheidsinstanties als uw gemeente en de Belastingdienst gebruikten dit nummer al. Sinds 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht en maken ook zorgverleners en zorgverzekeraars gebruik van uw BSN. Uw zorgverlener moet zeker weten dat degene bent die hoort bij het BSN en andere gegevens in zijn administratie.
Uw zorgverlener kan om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee. Uw persoonsgegevens kunnen elektronisch worden opgevraagd en geverifieerd door zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Het gaat hierbij alleen om persoonsgegevens en níet om medische gegevens.
De patiëntendossiers van de psycholoog zijn niet toegankelijk voor derden. Uw privacy is dus gewaarborgd.